Home


IoT: Internet of ThingsProject Template

แบบฟอร์มสำหรับวิชาโครงงานวิศวกรรม ใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิศวกรรม 1  และโครงงานวิศวกรรม 2  ดังนี้               
1.  แบบ วศ. 01   ใบเสนอโครงงานวิศวกรรม
2.  แบบ วศ. 02   ใบประเมินความก้าวหน้าเอกสารปริญญานิพนธ์ (โครงงาน 1)
3.  แบบ วศ. 03   ใบประเมินความก้าวหน้าตัวงาน (โครงงาน 2)
4.  แบบ วศ. 04   ใบขอสอบและสรุปผลการสอบวิชาโครงงานวิศวกรรม
5.  แบบ วศ. 05   ใบตารางสอบวิชาโครงงานวิศวกรรม 1 และ 2
6.  แบบ วศ. 06   ใบเสนอแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

IoT

หลักสูตรทันสมัย ใส่ใจนักศึกษา 
คณาจารย์คุณภาพ พร้อมก้าวสู่ AEC 
Computer Engineering IoT: Internet of Things
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT) 
พัฒนาคุณสู่วิศวกรคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเติบโต
ของโลกยุคดิจิทัล ที่อุปกรณ์รอบตัวเชื่อมต่อกันทุกที่ทุกเวลา 
ตลาดมีความต้องการสูง เติบโตแบบก้าวกระโดด
ของทุกอุตสาหกรรมที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
เน้นปฏิบัติ ลงมือทำจริง เพื่อต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
หลักสูตรพร้อมพัฒนาคุณสู่วิศวกรคอมพิวเตอร์ IoT 
ระดับสากล เรียนรู้การใช้เครื่องมือ framework 
อุปกรณ์ opensource ระดับโลก 


Activities

 • SCG ท่าหลวง เยี่ยมชม หลักสูตร IoT สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะบุคลากร จาก บริษัท SCG ท่าหลวง สระบุรี เข้าศึกษาดูงาน และทำเวิร์คชอป ทางด้าน IoT เยี่ยมชม ผลงาน ประดิษฐ์ และวิจัย ของสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
  Posted Mar 22, 2018, 12:06 AM by Nuth Otanasap
 • ตักบาตรเติมบุญ นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT]เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาของสาขาวิชาฯ ได้มีโอกาสในการส่งเสริมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นบุคลากรที่ดีขององค์กร ต่อไปในอนาคต นศ. ของสาขาวิชาจึงได้เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตรเติมบุญ ที่ มออ. จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน
  Posted Mar 21, 2018, 11:40 PM by Nuth Otanasap
 • NETPIE Certified Trainers อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรม NETPIE IoT Plaform Certified Trainer ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120เมื่อวันที่ 4 พค 2560
  Posted Aug 1, 2017, 6:08 AM by Nuth Otanasap
 • SCG visit SAU-IoT หลักสุตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] ได้มีโอกาสต้อนรับ SCG เข้าเยี่ยมชมหลักสูตร พร้อมทั้งร่วมกันทำแลป IoT โดยมี นักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] ช่วยเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ เป็นบริการวิชาการอีกงานหนึ่ง ทำให้สาขาวิชาได้มีโอกาส นำเสนอผลงานสู่ภาคธุรกิจ ที่เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
  Posted Aug 1, 2017, 6:25 AM by Nuth Otanasap
 • PRSmartFarm https://www.techtalkthai.com/sau-iot-smart-farming/ม.เอเชียอาคเนย์เปิดตัวโครงการ SAU IoT smart farming บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เปิดตัวโครงการอุปกรณ์บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ที่เรียกว่า โครงการ SAU- IoT Smart Farming ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา IOT มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อต้องการบอกเล่าเรื่องราวภายใต้คอนเซ็ปต์ Story of goods และ Story of Life เรื่องราวของชีวิต เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ โดยใช้อุปกรณ์ด้านการสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ 3 ชนิด คือ ...
  Posted Aug 24, 2016, 2:47 AM by Nuth Otanasap
Showing posts 1 - 5 of 22. View more »

IoT* Maker Club 2016


Articles

 • ITPE-IP เตรียมสอบ มาตรฐานวิชาชีพไอที โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีInformation Technology Professional Examination: ITPE          ปัจจุบันเป็นยุคที่ IT เข้าไปมีบทบาทสำคัญในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษาฯ ซึ่ง IT มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณบุคลากร IT ในตลาดแรงงานนั้น ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  เราขาดแคลนผู้ที่มีพื้นฐานและความรอบรู้ด้าน IT อีกมาก แม้ว่าจะพยายามใช้ระบบการศึกษาเข้ามาสนับสนุน แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาคนเพื่อให้ทันต่อสังคมยุค IT ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจำเป็นต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียน (AEC 2015) ตั้งแต่ปี 2015          สำนักงานพัฒนาว ...
  Posted Aug 7, 2017, 8:36 AM by Nuth Otanasap
 • การช่วยเหลือตามบริบท (context-sensitive help) การช่วยเหลือตามบริบท (context-sensitive help)context-sensitive help ให้การช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบโดยให้ข้อมูลการช่วยเหลือ โดยพิจารณาจากสิ่งที่ผู้ใช้กำลังทำ หรือกำลังใช้งาน ในขณะนั้น context-sensitive help เป็นการช่วยเหลือแบบออนไลน์ประเภทหนึ่ง ที่พิจารณาจากสถานะใด สถานะหนึ่ง ของซอฟต์แวร์เป็นการเฉพาะ ทำให้สามารถให้การช่วยเหลือตามสถานะที่เหมาะสมเข้ากับสถานะการนั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบ context-sensitive help  กับการช่วยเหลือแบบออนไลน์ หรือคู่มือใช้ระบบแบบออนไลน์ ไม่จำเป็นต้อยเข้าไปยังแต่ละหัวข้อโดยตรง สถานะเดียวที่รองรับหรือสนับสนุนระบบื้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเน้นที่จะอธิบายเจาะลืก สถานการณ์เชิงลึก รวมถึงคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ด้วย context-sensitive help ...
  Posted Jun 18, 2016, 9:18 PM by Nuth Otanasap
 • การสื่อสารระหว่าง โปรเซส (Interprocess Communication) การสื่อสารระหว่างโปรเซส (interprocess communication) มีสองรูปแบบ คือ โมเดลแบบผ่านค่าข้อมูล (message-passing model) และ แบบการแบ่งปันหน่วยความจำ (shared-memory model)แบบโมเดลผ่านค่าข้อมูล (message-passing model) การสื่อสารกันระหว่าโปรเซสกระทำโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ากัน ข้อความสามารถถูกแลกเปลี่ยนระหว่างโปรเซส ทั้งแบบทางตรง หรือแบบทางอ้อม ผ่านกล่องข้อความร่วม (common mailbox) ก่อนทำการสื่อสารระหว่างกัน จะต้องทำการเปิดการเชื่อมต่อระหว่างโปรเซสก่อน ต้องทราบถึงชื่อของตัวสื่อสาร (communicator) เพื่อให้โปรเซสอื่นๆ ที่อยู่ในระบบเดียวกัน หรือโปรเซสจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยเครือข่ายการสื่อสาร ทราบด้วย คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย มีชื่อของโฮสต์ ที่ทุกเครื่องรู้จักเหม ...
  Posted Jun 18, 2016, 9:11 PM by Nuth Otanasap
Showing posts 1 - 3 of 8. View more »

SAU-IoT Maker Club @ Digital Thailand 2016


Announcements

 • กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558
  Posted Jun 18, 2016, 8:51 AM by Nuth Otanasap
 • จรรยาบรรณ จรรยาบรรณ - จรรยาบรรณคณาจารย์ - จรรยาบรรณบุคลากร - หลักคุณธรรมจริยธรรม
  Posted Jun 13, 2016, 8:31 AM by Nuth Otanasap
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

IoTSmartFarm


Subpages (1): Faculty Members