e-Learning‎ > ‎Articles‎ > ‎

ITPE-IP เตรียมสอบ มาตรฐานวิชาชีพไอที

posted Aug 7, 2017, 8:36 AM by Nuth Otanasap
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
Information Technology Professional Examination: ITPE

          ปัจจุบันเป็นยุคที่ IT เข้าไปมีบทบาทสำคัญในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษาฯ ซึ่ง IT มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณบุคลากร IT ในตลาดแรงงานนั้น ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  เราขาดแคลนผู้ที่มีพื้นฐานและความรอบรู้ด้าน IT อีกมาก แม้ว่าจะพยายามใช้ระบบการศึกษาเข้ามาสนับสนุน แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาคนเพื่อให้ทันต่อสังคมยุค IT ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจำเป็นต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียน (AEC 2015) ตั้งแต่ปี 2015

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ผู้ดำเนินการโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals Examination: ITPE ได้ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มภาคี 8 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย บังคลาเทศและประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination Council: ITPEC  ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค   โดยจะร่วมกันจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใดๆ การสอบนี้เหมาะสำหรับชาวไอที นักวิเคราะห์ทุกสาขา นักวิชาการ อีกทั้งในกลุ่มตำแหน่งอื่น ที่สนใจสอบเทียบความรู้ด้านไอทีของตนเองอีกด้วย

          มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้ทำบันทึกความตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) และได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม และสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 โดยทำหน้าที่อบรมเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ให้กับทั้งนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ ทั้งที่เป็นภาคี และไม่ได้เป็นภาคี รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจและต้องการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ภายใต้โครงการ ITPE 
          เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สาธารณะเพิ่มเติม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงได้จัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อผู้สอบสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการสอบโดยไม่คิดมูลค่า* โดยมีเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ 

    1-1 การดําเนินธุรกิจ (Corporate activities)
    1-2 กฎหมายธุรกิจ (Legal affairs)
    1-3 แบบฝกหัดบทที่ 1
    2-1 การบริหารจัดการกลยุทธทางธุรกิจ (Business strategy management)
    2-2 การบริหารจัดการกลยุทธทางดานเทคโนโลยี (Technological strategy management)
    2-3 อุตสาหกรรมธุรกิจ (Business industry)
    2-4 แบบทดสอบ บทที่ 2
    3-1 กลยุทธระบบสารสนเทศ (System strategy)
    3-2 การวางแผนระบบสารสนเทศ (System planning)
    3-3 แบบทดสอบ บทที่ 3
    4-1 เทคโนโลยีการพัฒนาระบบ (System development technology)
    4-2 เทคนิคการบริหารจัดการการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (Software development management techniques)
    4-3 แบบทดสอบ บทที่ 4
    5-1 การจัดการโครงการ (Project management)
    5-2 แบบทดสอบ บทที่ 5
    6-1 การจัดการงานบริการ (Service management)
    6-2 การตรวจสอบระบบ (System audit) 
    6-3 แบบทดสอบ บทที่ 6

ทั้งนี้สงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำและเพื่อการพาณิชย์ ยินยอมให้ใช้เป็นรายบุคคลเพื่อประโยชน์ในการสอบเท่านั้น 
Comments