KM‎ > ‎

KM58

posted Jun 13, 2016, 8:48 AM by Nuth Otanasap   [ updated Jun 13, 2016, 8:49 AM ]
KM ปีการศึกษา 2558


โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังนี้

จัดทําแผนการจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเสนอกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ดําเนินกจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เป็นผู้ประสานการดําเนินการจัดการความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดตาม ประเมินผล และสรุปความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
และแนวทางการพัฒนาให้คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ทราบ

Comments