KM‎ > ‎

แนวนโยบายการดำเนินการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์

posted May 13, 2015, 9:29 AM by Nuth Otanasap   [ updated May 13, 2015, 9:29 AM ]

อ.วฐา ยงสมิทธ์ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
                การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management - KM) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรเพราะเป็นการใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาพัฒนาข้อมูลภายในองค์กรให้เกิดเป็นองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร การเพิ่มศักยภาพขององค์กร ทั้งในด้านการได้เปรียบในการแข่งขันและการเพิ่มระดับนวัตกรรม การจัดการความรู้ที่ดีย่อมส่งผลลัพธ์ที่ดีแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ รวมไปถึงระดับมหาวิทยาลัย

Comments