News‎ > ‎

Activities

ข่าวกิจกรรม

SAU-CEP-IoT Maker Club


SAU-IoT Maker Club @ Digital Thailand 2016


SCG ท่าหลวง เยี่ยมชม หลักสูตร IoT

posted Mar 22, 2018, 12:06 AM by Nuth Otanasap

SCG ท่าหลวง เยี่ยมชม สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -IoT-


สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] 
ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะบุคลากร จาก บริษัท SCG ท่าหลวง สระบุรี 
เข้าศึกษาดูงาน และทำเวิร์คชอป ทางด้าน IoT 
เยี่ยมชม ผลงาน ประดิษฐ์ และวิจัย ของสาขาวิชาฯ 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

ตักบาตรเติมบุญ นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT]

posted Mar 21, 2018, 11:39 PM by Nuth Otanasap   [ updated Mar 21, 2018, 11:40 PM ]

ตักบาตร เติมบุญ


สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT]
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาของสาขาวิชาฯ 
ได้มีโอกาสในการส่งเสริมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นบุคลากรที่ดีขององค์กร 
ต่อไปในอนาคต

นศ. ของสาขาวิชาจึงได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตักบาตรเติมบุญ ที่ 
มออ. จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

NETPIE Certified Trainers

posted Aug 1, 2017, 5:56 AM by Nuth Otanasap   [ updated Aug 1, 2017, 6:08 AM ]

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรม NETPIE IoT Plaform Certified Trainer 
ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เมื่อวันที่ 4 พค 2560

Google Presentation
NETPIE-IoT-PlatformSCG visit SAU-IoT

posted Aug 1, 2017, 5:40 AM by Nuth Otanasap   [ updated Aug 1, 2017, 6:25 AM ]

หลักสุตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] ได้มีโอกาสต้อนรับ SCG เข้าเยี่ยมชมหลักสูตร 
พร้อมทั้งร่วมกันทำแลป IoT โดยมี นักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] 
ช่วยเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ เป็นบริการวิชาการอีกงานหนึ่ง ทำให้สาขาวิชาได้มีโอกาส 
นำเสนอผลงานสู่ภาคธุรกิจ ที่เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

SCG 2017SCGvisitIoTSAUPRSmartFarm

posted Aug 24, 2016, 2:43 AM by Nuth Otanasap   [ updated Aug 24, 2016, 2:47 AM ]

https://www.techtalkthai.com/sau-iot-smart-farming/

ม.เอเชียอาคเนย์เปิดตัวโครงการ SAU IoT smart farming บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เปิดตัวโครงการอุปกรณ์บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ที่เรียกว่า โครงการ SAU- IoT Smart Farming ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา IOT มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อต้องการบอกเล่าเรื่องราวภายใต้คอนเซ็ปต์ Story of goods และ Story of Life เรื่องราวของชีวิต เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ โดยใช้อุปกรณ์ด้านการสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ 3 ชนิด คือ 1. IoT Smart Farming ซึ่งเป็นแผงวงจรไฟฟ้า 2.สมาร์ทโฟนแสดงผล ผ่านระบบคลาวด์ และ3. รถหุ่นยนต์เคลื่อนที่เร็ว เพื่อสำรวจสภาพสวนในแปลงผัก หรือฟาร์มสัตว์เลี้ยง ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ SAU- IoT Smart Farming จะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั่วไป และเกษตรอินทรีย์ ด้วยการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT ( Internet of Things ) เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยี IoT มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผลทางการเกษตรหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจต่าง ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สามารถเป็นที่ถูกใจผู้บริโภคได้
IoT Smart Farming and IoT-Smart Bot

posted Aug 24, 2016, 2:24 AM by Nuth Otanasap   [ updated Aug 24, 2016, 2:38 AM ]

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้นำผลงาน IoT Smart Farming และ IoT-Bot 
แสดงให้คณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี พล.เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 
เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับคัดเลือก 1 ใน 20 ผลงานจากทั้งหมดกว่า 2,000 ผลงานวิจัย
ที่เข้าร่วมงาน Thailand Research Expo 2016 งานแสดงผลงานวิจัยที่ ว.ช. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ เซ็นทาราแกรนด์ ราชดำริ 
โดยในงานแรก Smart Farming เป็นผลงานการนำ IoT มาประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
ตามแนวโนโยบายรัฐ และในงานชิ้นที่ 2 เป็นผลงานการนำ IoT มาประยุกต์เป็นรถตรวจการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดแก๊ซ 
หรือ สารเคมี รั่วไหล เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทั้งในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ 

IoT Smart Farming and IoT-Smart Bot

IoT Maker Club Workshop 2016 #01

posted Jul 25, 2016, 7:07 AM by Nuth Otanasap   [ updated Aug 13, 2016, 1:02 AM ]

IoTWorkshop#01Workshop 1ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร เชื่อมโยงสิ่งของและวัตถุต่างๆ บนโลกให้สามารถติดต่อสื่อสารกันในลักษณะเป็นเครือข่าย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีการส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์บนวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ จากวัตถุหนึ่งไปยังเครือข่าย ที่บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) และมีการจัดการและประมวลผลข้อมูล การตัดสินใจ การสั่งการและสื่อสารกันแบบวัตถุต่อวัตถุ หรืออุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (Machine to Machine: M2M) เพื่อให้มีกระทำต่างๆ ผ่านวัตถุนั้นโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ในการสั่งการ 
เทคโนโลยี IoT จึงถือเป็นคลื่นลูกใหม่ด้านอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่า “อินเตอร์เน็ต 3.0” และในภาคอุตสาหกรรมเรียกว่า “Industrial Internet” นับจากการมีจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันมากกว่าจำนวนประชากรบนโลก และมีแนวโน้มขยายจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังถือเป็นยุคเริ่มต้นของ IoT ยังมีความท้าทายในการพัฒนาอีกมาก อาทิ การเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการเข้าถึงข้อมูล มาตรฐานของอุปกรณ์เชื่อมต่อ และการสื่อสารภายในเครือข่าย การบริหารจัดการข้อมูล จำนวนมหาศาล เป็นต้น 
นอกจากนี้แนวโน้มในการนำ IoT ไปใช้ในประเทศไทย และทั่วโลก ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้าน การเกษตรและอาหาร ด้านการแพทย์และสุขภาพ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และโลจิสติกส์ ด้านสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย รวมทั้ง โรงงานอุตสาหกรรม 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี IoT จึงเป็ยสิ่งจำเป็นและโอกาสในการสร้างเสริมความรู้ประสบการณ์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ไปใช้ในการพัฒนาโครงงาน และการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1  สนับสนุนให้มีการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
2 เพิ่มทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับสมาชิกในชมรมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และผู้ที่สนใจ

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย 
1  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2  มีบุคลากร และผู้สนใจ 

ประเภทกิจกรรมย่อยที่ดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมนี้   มีทั้งสิ้น 2 กิจกรรม  ประกอบด้วย
1 จัดอบรม/บรรยาย และปฏิบัติ ให้ความรู้ทางเทคโนโลยี IoT แก่นักศึกษา และผู้เข้าร่วมอบรม
2 จัดทำโครงการตัวอย่างทาง IoT  เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์IoT@SAUNIC2016

posted Jun 30, 2016, 4:02 AM by Nuth Otanasap   [ updated Jun 30, 2016, 4:18 AM ]

IoT @ SAUNIC 2016


นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT ร่วมออกบูท นำเสนอผลงาน 
IoT Smart Farming และ IoT Smart Bot 
ในการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2016 (SAUNIC2016)
ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559


IoT@SAUNIC2016


CPE-IoT-Volunteer-2015

posted Jun 12, 2016, 4:00 AM by Nuth Otanasap   [ updated Jun 12, 2016, 4:06 AM ]

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมจิตอาสา ดูแลสุนัขถูกทอดทิ้ง ที่พุทธมณฑล 

CPE-IoT-Volunteer-2015
Digital Thailand 2016

posted Jun 11, 2016, 8:50 AM by Nuth Otanasap   [ updated Jun 14, 2016, 3:48 AM ]

นศ. และทีมงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] 
เข้าร่วมนำเสนอผลงานใน Digital Thailand 2016 
ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิตย์ วันที่ 27 พค 59

DIGITAL THAILAND 2016SAU-IoT Maker Club @ Digital Thailand 20161-10 of 22