News‎ > ‎Activities‎ > ‎

IoT Maker Club Workshop 2016 #01

posted Jul 25, 2016, 7:07 AM by Nuth Otanasap   [ updated Aug 13, 2016, 1:02 AM ]

IoTWorkshop#01Workshop 1ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร เชื่อมโยงสิ่งของและวัตถุต่างๆ บนโลกให้สามารถติดต่อสื่อสารกันในลักษณะเป็นเครือข่าย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีการส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์บนวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ จากวัตถุหนึ่งไปยังเครือข่าย ที่บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) และมีการจัดการและประมวลผลข้อมูล การตัดสินใจ การสั่งการและสื่อสารกันแบบวัตถุต่อวัตถุ หรืออุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (Machine to Machine: M2M) เพื่อให้มีกระทำต่างๆ ผ่านวัตถุนั้นโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ในการสั่งการ 
เทคโนโลยี IoT จึงถือเป็นคลื่นลูกใหม่ด้านอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่า “อินเตอร์เน็ต 3.0” และในภาคอุตสาหกรรมเรียกว่า “Industrial Internet” นับจากการมีจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันมากกว่าจำนวนประชากรบนโลก และมีแนวโน้มขยายจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังถือเป็นยุคเริ่มต้นของ IoT ยังมีความท้าทายในการพัฒนาอีกมาก อาทิ การเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการเข้าถึงข้อมูล มาตรฐานของอุปกรณ์เชื่อมต่อ และการสื่อสารภายในเครือข่าย การบริหารจัดการข้อมูล จำนวนมหาศาล เป็นต้น 
นอกจากนี้แนวโน้มในการนำ IoT ไปใช้ในประเทศไทย และทั่วโลก ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้าน การเกษตรและอาหาร ด้านการแพทย์และสุขภาพ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และโลจิสติกส์ ด้านสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย รวมทั้ง โรงงานอุตสาหกรรม 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี IoT จึงเป็ยสิ่งจำเป็นและโอกาสในการสร้างเสริมความรู้ประสบการณ์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ไปใช้ในการพัฒนาโครงงาน และการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1  สนับสนุนให้มีการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
2 เพิ่มทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับสมาชิกในชมรมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และผู้ที่สนใจ

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย 
1  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2  มีบุคลากร และผู้สนใจ 

ประเภทกิจกรรมย่อยที่ดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมนี้   มีทั้งสิ้น 2 กิจกรรม  ประกอบด้วย
1 จัดอบรม/บรรยาย และปฏิบัติ ให้ความรู้ทางเทคโนโลยี IoT แก่นักศึกษา และผู้เข้าร่วมอบรม
2 จัดทำโครงการตัวอย่างทาง IoT  เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์Comments