News‎ > ‎Activities‎ > ‎

ITPE Cert Ceremony 2015

posted May 13, 2015, 9:07 PM by Nuth Otanasap   [ updated Jun 5, 2015, 9:09 AM ]
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ITPE จาก รอง ผอ. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ปทุมธานี 

การสอบ ITPE เป็นการสอบวัดความรู้ทางด้าน IT ที่จัดสอบในประเทศภาคีสมาชิกต่างๆ จำนวน 10 ประเทศ 
โดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นำ สำหรับผู้ที่สอบผ่านตั้งแต่ระดับ FE ขึ้นไปมีสิทธิได้รับ Work Permit ให้เข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้ 
นอกจากนี้ บริษัทญี่ปุ่น และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจชั้นนำ อาทิ ปตทIT, SCG, CAT Telecom และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น 
ต่างให้การยอมรับในการสอบมาตรฐานไอที ที่ดำเนินงานโดย สวทช. เพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กร 

รายชื่อผู้สอบผ่านประจำปี 2557
ระดับ FE
นายยุทธปรัชญ์ ชาญณรงค์

ระดับ IP
นายภาสวรรณ นะราแก้ว
นายกิตติคุณ เตียเจริญ
นางสาวณฐิกานต์ โสภณมงคลโชค
นายนพดล เรืองศรี
นางสาวสุกัญญา ยี่อินทร์

ข้อมูลการสอบ และโครงการ 

ITPE-Cert-Ceremony-2015https://picasaweb.google.com/112533989863594617165/ITPECertCeremony2015April#6146689083332119026Comments