News‎ > ‎Activities‎ > ‎

PRSmartFarm

posted Aug 24, 2016, 2:43 AM by Nuth Otanasap   [ updated Aug 24, 2016, 2:47 AM ]
https://www.techtalkthai.com/sau-iot-smart-farming/

ม.เอเชียอาคเนย์เปิดตัวโครงการ SAU IoT smart farming บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เปิดตัวโครงการอุปกรณ์บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ที่เรียกว่า โครงการ SAU- IoT Smart Farming ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา IOT มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อต้องการบอกเล่าเรื่องราวภายใต้คอนเซ็ปต์ Story of goods และ Story of Life เรื่องราวของชีวิต เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ โดยใช้อุปกรณ์ด้านการสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ 3 ชนิด คือ 1. IoT Smart Farming ซึ่งเป็นแผงวงจรไฟฟ้า 2.สมาร์ทโฟนแสดงผล ผ่านระบบคลาวด์ และ3. รถหุ่นยนต์เคลื่อนที่เร็ว เพื่อสำรวจสภาพสวนในแปลงผัก หรือฟาร์มสัตว์เลี้ยง ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ SAU- IoT Smart Farming จะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั่วไป และเกษตรอินทรีย์ ด้วยการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT ( Internet of Things ) เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยี IoT มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผลทางการเกษตรหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจต่าง ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สามารถเป็นที่ถูกใจผู้บริโภคได้
Comments