News‎ > ‎Activities‎ > ‎

SCG visit SAU-IoT

posted Aug 1, 2017, 5:40 AM by Nuth Otanasap   [ updated Aug 1, 2017, 6:25 AM ]
หลักสุตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] ได้มีโอกาสต้อนรับ SCG เข้าเยี่ยมชมหลักสูตร 
พร้อมทั้งร่วมกันทำแลป IoT โดยมี นักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] 
ช่วยเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ เป็นบริการวิชาการอีกงานหนึ่ง ทำให้สาขาวิชาได้มีโอกาส 
นำเสนอผลงานสู่ภาคธุรกิจ ที่เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

SCG 2017SCGvisitIoTSAUComments