Projects

โครงงานนักศึกษา 

Student Project [BC, CS, DM & IoT]


Senior Projects

ตัวอย่าง การจัดงาน Project Expo 
มีรูปแบบการจัดงาน โดยให้ นศ.ปี 3 เป็นเจ้าภาพจัดงาน มีหน้าที่ตั้งแต่การวางแผน การบริหารจัดการ เชิญแขก เชิญกรรมการ การจัดเตรียมสถานที่ ทำหน้าที่พิธีกร และอื่นๆ โดยมีรูปแบบงานคล้ายคลึงกับการประชุมวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดงาน 
นศ. ปี 4 เป็นแขกรับเชิญ มีหน้าที่นำเสนอผลงาน Senior Project ของแต่ละกลุ่มที่ได้ทุ่มเท ร่วมมือกันทำงาน จนสามารถนำเสนอสู่สาธารณะชน รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ให้กับรุ่นน้อง ได้รับทราบและเรียนรู้ 
โดยมี นศ. ปี 1 - 2 เป็นผู้เข้าเยี่ยมชมงาน เพื่อเรียนรู้รูปแบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา การนำเสนอผลงาน เปิดโลกทัศน์ในการทำงาน รวมทั้ง ได้รับแนวคิดการทำงาน การพัฒนาโครงงานของตนเอง และของแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี  


CSBC Project Expo 2015
Seeed StudioIoT Smart Farm

IoT Smart Farm

j.mp/IoTSmartFarm
Comments